04/23/2016 08:15:00 pm

Dog show in SIAULIAI (LITHUANIA) 2016-04-23,2016-04-24 2X JN, 2X BEST JUNIOR, 2X BOB, BEST IN GROUP 2 and BEST IN GROUP 1

Dog show in SIAULIAI (LITHUANIA) 2016-04-23,2016-04-24 2X JN, 2X BEST JUNIOR, 2X BOB, BEST IN GROUP 2 and BEST IN GROUP 1

Photoes: